فیلم آموزشی به تعداد: 151

ر

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2528

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها1851

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها1136

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها1068

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1553

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1536

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1561

ادامه مطلب

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی1697

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی1588

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی1521

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی1512

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی1444

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی1537

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی1444

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1518

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی1467

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی1467

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی1474

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی1496

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها1413

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1576

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی1549

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1574

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی1371

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی2491

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی1730

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها1444

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2571

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1401

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی1426

ادامه مطلب

ع

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1187

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1304

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1150

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1206

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی1567

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی1439

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی1491

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی1473

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی1616

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها1318

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی1533

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1291

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها1437

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها1299

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی1441

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی1460

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی1448

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی1518

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی1460

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   ضمیر عربی

سال دهم   عمومی1491

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی1593

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1   قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی1121

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی1443

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی1465

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی1541

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی1587

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی1582

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی1431

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی1497

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی1343

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی1415

ادامه مطلب

ز

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی1103

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی1129

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی1084

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی1675

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی1534

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی1546

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی1484

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی1563

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی1118

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی1567

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی1427

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی1448

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی1388

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی1697

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی1423

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی1534

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی1394

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی1632

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی1462

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)   زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها1198

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1263

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی1335

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی1190

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی1377

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1516

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی1355

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1482

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی1678

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی1493

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی1587

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی1633

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی1454

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی1473

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1328

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک1505

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک1373

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1362

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1321

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک1399

ادامه مطلب

ف

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک2291

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   آموزش سجع

سال دهم   عمومی1516

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها1404

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1313

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها1318

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   درس یکم

سال دهم   عمومی1532

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   فدرس دهم

سال دهم   عمومی1502

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1377

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک2395

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک2507

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی1471

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی1429

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی1510

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   مبحث کتاب

سال دهم   عمومی1522

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها1286

ادامه مطلب

ش

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی2705

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1249

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1297

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1277

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1613

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1420

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1534

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1273

ادامه مطلب

1398/11/16

  اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی1211

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1237

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1339

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1225

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی1492

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی1523

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی1478

ادامه مطلب

ح

1399/2/6

حسابان 1   توابع سینوسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی502

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1293

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1329

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1283

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی1398

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی1331

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی1389

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی1348

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی1463

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی1362

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی1415

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی1539

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی1476

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی1230

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1281

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1450

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی1434

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی1465

ادامه مطلب

ا

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی1484

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی1361

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی1282

ادامه مطلب