فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 14

ز

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی810

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی810

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی838

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی797

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی736

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی775

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی780

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی761

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی652

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی781

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی704

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی753

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی766

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی756

ادامه مطلب