نمونه سوال به تعداد: 33

ت

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها485

ادامه مطلب

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی780

ادامه مطلب

ر

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی459

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش486

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی225

ادامه مطلب

ز

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها526

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی579

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش211

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش601

ادامه مطلب

ع

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی611

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش638

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها235

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی203

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش623

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی517

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی619

ادامه مطلب

ف

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها675

ادامه مطلب

ج

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی423

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها461

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی720

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش531

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش528

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش506

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش513

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش546

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش516

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش556

ادامه مطلب

ا

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها429

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش509

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش507

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش519

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش522

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش521

ادامه مطلب