نمونه سوال به تعداد: 33

ت

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها1135

ادامه مطلب

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی1433

ادامه مطلب

ر

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی1012

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش1116

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی836

ادامه مطلب

ز

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها1142

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی1232

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش784

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش1311

ادامه مطلب

ع

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی1240

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش1217

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها816

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی791

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش1335

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی1114

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی1245

ادامه مطلب

ف

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها1370

ادامه مطلب

ج

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی1024

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها1019

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی1297

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش1126

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش1165

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش1048

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش1072

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش1123

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش1051

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش1078

ادامه مطلب

ا

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها1080

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش1035

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش1064

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش1019

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش1034

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش1142

ادامه مطلب