نمونه سوال به تعداد: 73

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش1246

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش1332

ادامه مطلب

س

1400/6/9

سلامت و بهداشت  آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها31

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی1356

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1315

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1225

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش1229

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش1001

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1231

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1199

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1169

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1181

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1312

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1259

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1249

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی1269

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش1191

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1241

ادامه مطلب

م

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها1322

ادامه مطلب

ر

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی2429

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1206

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1243

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1395

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1220

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1210

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1241

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش1097

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش1075

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1431

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1332

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2062

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1211

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1195

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1189

ادامه مطلب

ت

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1427

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1196

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1296

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی1270

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی1286

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی1177

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1206

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1215

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی1359

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی1091

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1217

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1212

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1217

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1206

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1234

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1129

ادامه مطلب

ف

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1232

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1202

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1224

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1240

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1352

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1293

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1187

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1280

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1242

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1216

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش950

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش1045

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1205

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1152

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1248

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1207

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1049

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی953

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1024

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش1049

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش990

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش1100

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش997

ادامه مطلب