فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 18

ر

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی657

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی616

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی715

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی622

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی615

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی589

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی608

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی580

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی611

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی679

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی702

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی598

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی673

ادامه مطلب

ا

1398/11/16

  اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی471

ادامه مطلب

ز

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی481

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی455

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی402

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی537

ادامه مطلب