جزوه های آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 18

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی715

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی619

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  فصل سوم

سال نهم   عمومی605

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3  آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی630

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی619

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی651

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  جزوه کامل

سال نهم   عمومی650

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی603

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی  درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی767

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 3  درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی676

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی608

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی717

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  عمومی

سال نهم   عمومی605

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد

سال نهم   عمومی739

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی623

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 3  درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی631

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی613

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی626

ادامه مطلب