جزوه های آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 18

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی1262

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی1150

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  فصل سوم

سال نهم   عمومی1151

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3  آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی1163

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی1120

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی1181

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  جزوه کامل

سال نهم   عمومی1190

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی1163

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی  درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی1290

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 3  درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی1243

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1234

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1265

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  عمومی

سال نهم   عمومی1101

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد

سال نهم   عمومی1229

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی1186

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 3  درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1227

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1144

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی1216

ادامه مطلب