فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 21

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی1339

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی1230

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی1262

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی1222

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی1244

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی1282

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی1374

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی1213

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی1427

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی1407

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی1257

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی1346

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی1386

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی1217

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی1219

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی1186

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی1222

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی1238

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی1230

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی1122

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی1180

ادامه مطلب