فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 22

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی586

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم تجربی 3   پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی730

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی566

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی573

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی563

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی548

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی542

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی685

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی539

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی705

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی686

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی555

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی595

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی698

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی533

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی523

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی527

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی511

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی578

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی565

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی514

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی553

ادامه مطلب