فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 21

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی1567

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی1439

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی1491

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی1441

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی1448

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی1518

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی1593

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی1431

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی1675

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی1678

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی1493

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی1587

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی1633

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی1454

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی1473

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی1444

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی1467

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی1467

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی1463

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی1362

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی1415

ادامه مطلب