نمونه سوال به تعداد: 26

ز

1398/6/9

زبان عربی 1   خرداد 98

سال هفتم   عمومی1261

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1152

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی1370

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی1358

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1281

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1047

ادامه مطلب

م

1398/6/10

معارف اسلامی 1   دی96

سال هفتم   عمومی1162

ادامه مطلب

1398/10/29

معارف اسلامی 1   دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی1012

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1109

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1235

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1165

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1083

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1199

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1228

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1181

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1206

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1313

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1100

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1221

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1193

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1257

ادامه مطلب

ر

1398/6/8

ریاضیات 1  آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی1234

ادامه مطلب

1398/7/20

ریاضیات 1  ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی1155

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی1130

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 1  فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی1106

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی1234

ادامه مطلب