نمونه سوال به تعداد: 26

ز

1398/6/9

زبان عربی 1   خرداد 98

سال هفتم   عمومی2454

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2284

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی2541

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی2534

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2545

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2284

ادامه مطلب

م

1398/6/10

معارف اسلامی 1   دی96

سال هفتم   عمومی2318

ادامه مطلب

1398/10/29

معارف اسلامی 1   دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی1981

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2211

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2385

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2305

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2245

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2262

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2356

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2431

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2360

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2312

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2205

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2330

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2278

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2368

ادامه مطلب

ر

1398/6/8

ریاضیات 1  آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی2247

ادامه مطلب

1398/7/20

ریاضیات 1  ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی2320

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی2207

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 1  فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی2291

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی2450

ادامه مطلب