اخبار مدرسه

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 75

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 94

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام مهر 400-1399

گلستان دانش

1399/7/2 220

ادامه مطلب

محتوای امتحانات نهایی پایه دوازدهم

گلستان دانش

1399/2/20 348

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری) خرداد - 99-98

گلستان دانش

1399/2/11 367

ادامه مطلب

ثبت نام نیم سال دوم 99-1398

گلستان دانش

1398/11/28 252

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری)

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/8/18 308

ادامه مطلب

شهریه سال تحصیلی 99-98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/6/31 924

ادامه مطلب

قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/4/14 221

ادامه مطلب

کارنامه اولیه دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/3/28 225

ادامه مطلب

آخرین جلسه درس زبان

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/1/5 186

ادامه مطلب

برنامه کلاسی دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1397/11/22 193

ادامه مطلب