نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی1045

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی954

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1878

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1094

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1085

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1050

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1111

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی1222

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1037

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1271

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1091

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1190

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1084

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1027

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1097

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1000

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی974

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی1110

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1163

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی1106

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی1083

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی979

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1883

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1077

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1061

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1062

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی1085

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی948

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1149

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1080

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1090

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1225

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی972

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1041

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1048

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی1104

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1182

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1087

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1131

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1566

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1039

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1126

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی999

ادامه مطلب