نمونه سوال به تعداد: 40

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی423

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی379

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی316

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی454

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی441

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی442

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی507

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی312

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی436

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی495

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی451

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی412

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی439

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی428

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی398

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی460

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی424

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی421

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی373

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی484

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی483

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی468

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی376

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی372

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی461

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی455

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی457

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی396

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی486

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی406

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی459

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی293

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی447

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی497

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی717

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی428

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی493

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی344

ادامه مطلب