نمونه سوال به تعداد: 40

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی495

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی461

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی510

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی546

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی528

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی525

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی617

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی430

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی553

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی534

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی583

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی538

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی492

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی525

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی505

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی476

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی549

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی513

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی556

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی445

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی573

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی584

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی551

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی550

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی469

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی446

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی551

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی536

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی545

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی463

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی567

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی489

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی538

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی468

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی524

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی599

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی850

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی527

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی588

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی425

ادامه مطلب