نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی2248

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2101

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3831

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2319

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2328

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2197

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی2760

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی2382

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2319

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2657

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2315

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2365

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2228

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2135

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2404

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2191

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2132

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی2375

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی2979

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی2301

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی2363

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2163

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3897

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2169

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2255

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2295

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی2376

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی2145

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2492

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2313

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2273

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3027

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی2120

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2105

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2220

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی2241

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2633

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2239

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2347

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی3040

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2198

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2375

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2197

ادامه مطلب