نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی1281

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1177

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2308

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1332

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1339

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1273

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1432

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی1447

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1295

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1541

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1344

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1445

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1312

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1258

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1375

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1224

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1202

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی1398

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1544

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی1348

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی1322

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1231

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2360

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1284

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1306

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1320

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی1363

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی1191

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1446

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1318

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1323

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1599

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی1192

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1249

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1293

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی1371

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1455

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1324

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1400

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1902

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1274

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1388

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1236

ادامه مطلب