نمونه سوال به تعداد: 33

ت

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها1168

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1305

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1306

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1321

ادامه مطلب

ر

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش1264

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها1032

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش1218

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1308

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1324

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1250

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی1316

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی1303

ادامه مطلب

ف

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی1244

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی1378

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی1333

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی1392

ادامه مطلب

ا

1400/6/9

انسان و محيط زيست  انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی31

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی1328

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1241

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1245

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش853

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی1204

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی1296

ادامه مطلب

ز

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها977

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1316

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1268

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1281

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی1282

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1236

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1282

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1152

ادامه مطلب

ح

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1216

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1407

ادامه مطلب