نمونه سوال به تعداد: 32

ت

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها923

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1096

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1079

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1082

ادامه مطلب

ر

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش1016

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها798

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش1000

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1092

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1060

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1053

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی1105

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی1067

ادامه مطلب

ف

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی1005

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی1105

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی1103

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی1156

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش633

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی1012

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی1080

ادامه مطلب

ز

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها681

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1094

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1054

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1060

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی1044

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی975

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1050

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی927

ادامه مطلب

ح

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی992

ادامه مطلب

ا

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی1092

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1039

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1039

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1139

ادامه مطلب