نمونه سوال به تعداد: 57

ج

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک2092

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی2007

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1949

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1957

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی2042

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1893

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی2061

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1960

ادامه مطلب

ح

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک2010

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک2035

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1886

ادامه مطلب

ه

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1995

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک2158

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1945

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها2034

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1948

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی2182

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی2096

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی2004

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی2005

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1845

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی2072

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1936

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی2095

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1747

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی2150

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی2070

ادامه مطلب

ا

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1943

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی1869

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی2035

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1820

ادامه مطلب

ش

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1837

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1966

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی2006

ادامه مطلب

ع

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی2061

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1952

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1968

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی2018

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1926

ادامه مطلب

آ

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1991

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1848

ادامه مطلب

ت

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1997

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی2008

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی2090

ادامه مطلب

ر

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1972

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی2100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی2158

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1944

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1938

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1955

ادامه مطلب

ف

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1847

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک2113

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1878

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1732

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1915

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک2047

ادامه مطلب

د

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها1918

ادامه مطلب