نمونه سوال به تعداد: 57

ج

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک921

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی847

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک860

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی859

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی850

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی867

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی922

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک912

ادامه مطلب

ح

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک885

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک899

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک830

ادامه مطلب

ه

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک867

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک936

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک899

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها919

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی852

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1059

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی977

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی854

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی909

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی845

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی946

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی854

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1026

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی800

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی975

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی898

ادامه مطلب

ا

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی865

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی846

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی895

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی792

ادامه مطلب

ش

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی811

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی853

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی882

ادامه مطلب

ع

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی872

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی874

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی887

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی871

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی868

ادامه مطلب

آ

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی878

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی804

ادامه مطلب

ت

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی865

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی869

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی926

ادامه مطلب

ر

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی835

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1034

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی1020

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی864

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی830

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی858

ادامه مطلب

ف

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی856

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک900

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی813

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی758

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی921

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک910

ادامه مطلب

د

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها837

ادامه مطلب