قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
809
1398/6/11
عمومی

همان طور که می دانیم هر شعری دارای ویژگی هایی است : مصراع ، بیت ، ردیف ، قافیه ، حرف روی ، ذوقافیتین
مصراع
در لغت به معنی یک لنگه ی در از دو لنگه و در اصطلاح ادبی به حداقل سخن موزون ) دارای وزن ( گفته می شود
مانند : ای یاد تو مونس روانم
بیت
در لغت به معنای خانه و در اصطلاح ، شعری که از دو مصراع تشکیل شده باشد .
مانند : ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی82

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی104

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی285

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی779

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی677

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی629

ادامه مطلب