جزوه های آموزشی به تعداد: 107

ف

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی3003

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی3136

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2053

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1947

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1787

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی2160

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی3134

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی2952

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی3045

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1528

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی1679

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها1785

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها2006

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها1992

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1781

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1843

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1860

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی1520

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3   فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1793

ادامه مطلب

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی1855

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی1798

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی1705

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اندازه گیری

سال هفتم   عمومی1786

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3   ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی1645

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی1979

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی1756

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها2587

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها1921

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1931

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   فصل سوم

سال نهم   عمومی1714

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی1849

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی1958

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3   آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی1801

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی1772

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی1745

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی1767

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی1826

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی1691

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 2   اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی1757

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1700

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی1636

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی1674

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1848

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی1898

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی1813

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی1903

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1729

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی1644

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی1788

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی1846

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1625

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1804

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه 3   جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1585

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1574

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1574

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1755

ادامه مطلب

ز

1398/9/12

زبان خارجی 3   جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی1620

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی1784

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی1944

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1888

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1804

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1909

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول

سال دوازدهم   عمومی1641

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی1714

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی1773

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی1671

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1808

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1834

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها1800

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها1963

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   عمومی

سال نهم   عمومی1657

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی1869

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی1841

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی1924

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   فعل مضارع

سال هشتم   عمومی1673

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   قواعد

سال هشتم   عمومی1721

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1889

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1896

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی2248

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد

سال نهم   عمومی1785

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی1787

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   گرامر

سال دهم   همه رشته ها1814

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1   گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها1872

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی   مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش1514

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی1836

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی1765

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی1825

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی1648

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   جزوه کامل

سال نهم   عمومی1767

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی1831

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی1815

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 2

سال هفتم   عمومی1698

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی1787

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1765

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی2391

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی   درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی1905

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی   مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها1464

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1566

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1564

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1455

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1745

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1749

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1749

ادامه مطلب

ا

1398/8/3

انسان و محيط زيست   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1562

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی2052

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1948

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1807

ادامه مطلب