زبان خارجه 2   جزوه عمومی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
1593
1398/6/11
عمومی

مخفف جملات زیر را بنویسید. مثال:
1- It is a pen. = It’s a pen. 2- They are pens. = They’re pens. 3- It is a wall. = ---------------------------------------. 4- They are walls. = ----------------------------------. 5- She is a girl. = She’s a girl. 6- He is a boy. = -------------------------------------------. 7- What is she? She is a student. = She’s a student. 8- What is he? He is a teacher. = He’s a teacher. 9- What is it? It is a book. = It’s a book. الف به جمع تبدیل کنید: -
نکته دستوری: چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله ) it-he-she ( باشد تبدیل به they و اگر
I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می
شود. پاسخ ها در مقابل هر جمله آورده شده اما سعی نمایید بدون نگاه به آن ها تمرین را انجام دهید.
A-change into plural:
Example: It is a pen. = They are pens. 1- It is a book. 1- They are books. 4- She is a teacher. 4- They are teachers. 8- He is a student. 8- They are students. 12- I am a teacher. 12- We are teachers. 13- You are a girl. 13- You are girls.

آخرین آموزشها

1400/6/9

انسان و محيط زيست   انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی63

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت   آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها76

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1853

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1701

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1810

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی2067

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2640

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2589

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی2712

ادامه مطلب