ریاضیات 2   اعداد صحیح و گویا

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
1596
1398/6/11
عمومی

فصل اول ریاضی هشتم: اعداد صحیح و گویا
حرکت بر روی محور:جابه جایی از یک نقطه به نقطه دیگر را حرکت گویند.و اگر این حرکت در
جهت مثبت)سمت راست( باشد با علامت مثبت و اگر در جهت منفی )سمت چپ( باشد، علامت منفی
خواهد داشت.

آخرین آموزشها

1400/6/9

انسان و محيط زيست   انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی63

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت   آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها76

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1853

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1701

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1810

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی2067

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2640

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2589

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی2712

ادامه مطلب