زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
2351
1398/6/25
همه رشته ها

زمان گذشته ساده
این زمان نشان میدهد که عملی در گذشته در زمانی معین انجام شده است و به پایان رسیده است.
ساختار جمله : کامل کننده جمله + گذشته فعل + فاعل
افعال گذشته در زبان انگلیسی در زبان گذشته به دو قسمت تقسیم می شوند.
الف( افعال با قاعده )در درس قبل گفته شد (
ب( افعال بی قاعده
افعال بی قاعده :
بعضی از فعل ها برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده خاصی پیروی نمی کنند.

آخرین آموزشها

1400/6/9

انسان و محيط زيست   انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی209

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت   آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها230

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3027

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی2760

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی2979

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی3360

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3897

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3831

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی3862

ادامه مطلب