تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
917
1398/6/11
عمومی

تفکر و سبک زندگی
مهم ترین گام در انجام پروژه پژوهشی طرح سوال پژوهش است .
یک سوال پژوهشی مناسب ، شیوه گردآوری اطلاعات و مسیر پژوهش را برای ما روشن سازد .
مشاهده یعنی دریافت و درک هدفمند محیط اطراف یا یک موضوع خاص ، از طریق حواس پنجگانه و ثبت این
روش ها . مشاهده نگاهی است دقیق ، بدون تفسیر و برداشت از سوی مشاهده گر .

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی82

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی104

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی285

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی779

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی677

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی629

ادامه مطلب