علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
843
1398/6/11
عمومی

اتم:
مدل دموکریتوس:
- 1 م اده جاودانی است.
- 2 م واد از ذرات غیر قابل تقسیمی به نام اتم تشکیل شده اند.
- 3 ات م ها در حال حرکتند.
- 4 م واد مرکب از اتم ساخته می شوند.
ساختار اتم:
اتم ها از ذراتی تشکیل شده اند که عبارتند از:
- 1 ال کترون
- 2 پ روتون
- 3 ن وترون

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی82

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی104

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی284

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی779

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی677

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی629

ادامه مطلب