علوم تجربی 1   اندازه گیری

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
811
1398/6/11
عمومی

به يكاي اندازه گيري واحد ميگويند.
هر جسم از ماده تشكيل شده است.
ماده جرم و حجم دارد. جرم هر جسم مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي آن است و با كيلوگرم اندازه گيري ميشود.
وزن هر جسم برابر با نيروي جاذبه اي است كه از طرف زمين بر جسم وارد ميشود و جسم را به طرف زمين ميكشد.
وزن جسم را توسط نيرو سنج و جرم آن را توسط ترازو اندازه گيري ميكنند.

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی82

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی104

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی284

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی779

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی677

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی629

ادامه مطلب