فیزیک-دی ماه 98

گلستان دانش
447
1398/10/28
ریاضی فیزیک

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با حروف )ص یا غ( مشخص کنید؟
الف( در حرکت یکنواخت الزاماً بزرگی سرعت متوسط برابر سرعت لحظه ای است.
ب( حرکت یک جسم الزاماً در جهت نیروی برآیند است.
پ( اگر سرعت یک متحرک صفر شود آنگاه شتاب نیز الزاماً صفر است.
ت( وقتی نوسانگر هماهنگ ساده به مبدأ حرکت نزدیک می شود شتاب و سرعت هم جهت یکدیگرند.

مطالب مرتبط

آخرین آموزشها

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی35

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی29

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی33

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی29

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی31

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها23

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش26

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها30

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها22

ادامه مطلب