فیلم آموزشی مربوط به سال دهم به تعداد: 37

ا

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی167

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی152

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی159

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی137

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی-درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی150

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی151

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی151

ادامه مطلب

ر

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی146

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی213

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی168

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی155

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی166

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی156

ادامه مطلب

ز

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی139

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی140

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی148

ادامه مطلب

ش

1398/6/22

شیمی-فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی173

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی139

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی151

ادامه مطلب

ع

1398/6/22

عربی-درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی144

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-ضمیر عربی

سال دهم   عمومی152

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی146

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی154

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی156

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی-آموزش سجع

سال دهم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-ادبیات فارسی دهم

سال دهم   عمومی145

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس دهم

سال دهم   عمومی150

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس یکم

سال دهم   عمومی147

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی151

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی149

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی151

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک165

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک153

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک150

ادامه مطلب