فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 22

ا

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی170

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی146

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی163

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی147

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی162

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی142

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی157

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی156

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی151

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی143

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی138

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی137

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی152

ادامه مطلب