فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 21

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی2855

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی2619

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی2677

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی2661

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی2651

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی2785

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی2813

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی2709

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی2866

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی2963

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی2628

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی2782

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی2837

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی2686

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی2709

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی2607

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی2680

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی2640

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی2635

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی2572

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی2596

ادامه مطلب