فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 22

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی316

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم تجربی 3   پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی377

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی300

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی280

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی278

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی262

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی254

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی269

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی261

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی297

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی282

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی273

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی316

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی299

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی277

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی253

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی281

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی236

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی266

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی296

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی249

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی267

ادامه مطلب