نمونه سوال به تعداد: 32

ج

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی2316

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها2259

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی2585

ادامه مطلب

ت

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها2447

ادامه مطلب

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی2770

ادامه مطلب

ر

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی2255

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش2421

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی2160

ادامه مطلب

ز

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها2422

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی2605

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش2116

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش2808

ادامه مطلب

ع

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی2511

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش2482

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها2140

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی2036

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش2738

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی2520

ادامه مطلب

ف

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها2723

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش2357

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش2445

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش2273

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش2253

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش2365

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش2273

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش2231

ادامه مطلب

ا

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها2405

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش2236

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش2316

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش2182

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش2257

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش2465

ادامه مطلب