نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی2552

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2425

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4264

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2636

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2656

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2485

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی3172

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی2709

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2663

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3019

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2634

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2689

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2537

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2422

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2707

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2484

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2434

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی2702

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی3400

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی2597

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی2673

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2470

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4431

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2445

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2557

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2733

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی2702

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی2462

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2827

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2623

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2587

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3494

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی2423

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2401

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2519

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی2527

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3004

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2523

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2630

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی3390

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2483

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2708

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2525

ادامه مطلب