نمونه سوال به تعداد: 39

آ

1398/10/29

آمادگی دفاعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی30

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی123

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/10

آمادگی دفاعی-خرداد 98

سال نهم   عمومی123

ادامه مطلب

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال نهم   عمومی126

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی76

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 98

سال نهم   عمومی120

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول 97

سال نهم   عمومی74

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول 97

سال نهم   عمومی78

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول

سال نهم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول

سال نهم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - نوبت اول 95

سال نهم   عمومی67

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی126

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی116

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

عربی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی33

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی113

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال نهم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم - دیماه 96

سال نهم   عمومی114

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی23

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی111

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال نهم   عمومی146

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی132

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی102

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه97

سال نهم   عمومی105

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی105

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی107

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال نهم   عمومی100

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال نهم   عمومی69

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی130

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال نهم   عمومی118

ادامه مطلب