نمونه سوال به تعداد: 36

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی276

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی250

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی323

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی308

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی295

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی298

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی348

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی318

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی266

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی292

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی277

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی317

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی287

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی279

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی235

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی332

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی343

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی255

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی245

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی327

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی314

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی267

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی249

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی276

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی318

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی359

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی512

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی336

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی224

ادامه مطلب