نمونه سوال به تعداد: 36

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی172

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی224

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی216

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی234

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی215

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی241

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی238

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی185

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی207

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی197

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی231

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی199

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی159

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی248

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی257

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی241

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی173

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی245

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی186

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی194

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی238

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی269

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی369

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی215

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی256

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی142

ادامه مطلب