نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی2492

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2372

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4182

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2582

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2589

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2427

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی3084

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی2649

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2600

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2959

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2579

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2629

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2480

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2369

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2657

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2428

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2379

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی2646

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی3322

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی2544

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی2622

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2417

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4312

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2390

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2497

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2676

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی2649

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی2407

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2779

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2569

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2535

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3398

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی2372

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2350

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2464

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی2470

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2943

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2467

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2579

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی3336

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2434

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2653

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2469

ادامه مطلب