جزوه های آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 34

ا

1398/9/12

انگلیسی-جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی89

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول

سال دوازدهم   عمومی99

ادامه مطلب

1398/9/12

انگلیسی-درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی94

ادامه مطلب

ر

1398/9/12

ریاضی و آمار-درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی95

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار-شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی83

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی103

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی-جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

ز

1398/9/21

زیست کار دانش

سال دوازدهم   کاردانش158

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی183

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی148

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی-جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی212

ادامه مطلب

ع

1398/9/12

عربی-ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی88

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی43

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی38

ادامه مطلب

1398/10/28

علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی37

ادامه مطلب

ف

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش اول)

سال دوازدهم   علوم انسانی82

ادامه مطلب

1398/9/12

فلسفه-جزوه کامل (بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی86

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی98

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی112

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه-دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی104

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی162

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک - فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی134

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی155

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک - فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی144

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی79

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی81

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک104

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک91

ادامه مطلب

1398/10/28

فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک94

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک-شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی77

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه-جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک82

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک118

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک115

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه-مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک135

ادامه مطلب