جزوه های آموزشی مربوط به سال دهم به تعداد: 15

ا

1398/6/25

انگلیسی-زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها128

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها130

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-گرامر

سال دهم   همه رشته ها128

ادامه مطلب

1398/6/23

انگلیسی-گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها120

ادامه مطلب

ر

1398/6/23

ریاضی-فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی125

ادامه مطلب

ز

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی115

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی115

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست-فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

ع

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها777

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها198

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها210

ادامه مطلب

ف

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها193

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها212

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک-درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها211

ادامه مطلب