فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 16

ا

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال هفتم   عمومی23

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی202

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی169

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی148

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی149

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی156

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی143

ادامه مطلب

ق

1398/11/16

قواعد درس 7 عربی دهم رشته انسانی «فعل مجهول» با مثال

سال هفتم   عمومی35

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی161

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی142

ادامه مطلب