نمونه سوال به تعداد: 33

ز

1398/6/10

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی234

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی251

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی251

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی263

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی2  دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی142

ادامه مطلب

م

1398/10/29

معارف اسلامی 2   دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی178

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی228

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی225

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی199

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی231

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی218

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی218

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی214

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی243

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی254

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی238

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 2   فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی248

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی226

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی239

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی178

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی189

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی235

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی236

ادامه مطلب