نمونه سوال به تعداد: 34

ا

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی117

ادامه مطلب

1398/6/10

انگلیسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی121

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی68

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی118

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی-خرداد 96

سال هشتم   عمومی112

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی70

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی74

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی73

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی116

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی112

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی119

ادامه مطلب

س

1398/6/21

سئوال تست

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

عربی - درس اول

سال هشتم   عمومی119

ادامه مطلب

1398/10/29

عربی - دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی31

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 97

سال هشتم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی24

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 97

سال هشتم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هشتم   عمومی122

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی116

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هشتم   عمومی120

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی81

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی102

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی106

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی52

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی109

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هشتم   عمومی115

ادامه مطلب