جزوه های آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 19

ع

1398/6/11

علوم تجربی 1  اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی2669

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  اندازه گیری

سال هفتم   عمومی2729

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی2994

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی2782

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی2670

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی2829

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی2815

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی2834

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی3142

ادامه مطلب

م

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی2783

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی2760

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 2

سال هفتم   عمومی2597

ادامه مطلب

ق

1398/6/11

قرائت فارسی 1  درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی2616

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی2803

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی2619

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 1  درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی2820

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1  معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی2683

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی2975

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی2888

ادامه مطلب