جزوه های آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 17

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3  آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی2727

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی2686

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی2619

ادامه مطلب

ع

1398/6/16

علوم تجربی 3  جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی2682

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  فصل سوم

سال نهم   عمومی2629

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  جزوه کامل

سال نهم   عمومی2640

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی2683

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی  درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی2821

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 3  درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی2592

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی2666

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی2745

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  عمومی

سال نهم   عمومی2561

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد

سال نهم   عمومی2687

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی2687

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 3  درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی2792

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی2601

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی2773

ادامه مطلب