جزوه های آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 18

آ

1398/6/11

آمادگی دفاعی-درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی178

ادامه مطلب

ا

1398/6/11

انگلیسی-درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی145

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی133

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی134

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی147

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

ع

1398/6/16

عربی-عمومی

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد

سال نهم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/6/16

عربی-قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/9/26

علوم نهم - فصل اول

سال نهم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی128

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم-فصل سوم

سال نهم   عمومی121

ادامه مطلب

ف

1398/6/16

فارسی-آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی124

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/6/16

فارسی-خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی135

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات-جزوه کامل

سال نهم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات-سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی121

ادامه مطلب