جزوه های آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 17

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3  آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی2781

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی2740

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی2671

ادامه مطلب

ع

1398/6/16

علوم تجربی 3  جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی2736

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  فصل سوم

سال نهم   عمومی2687

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  جزوه کامل

سال نهم   عمومی2685

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی2734

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی  درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی2876

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 3  درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی2645

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی2715

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی2799

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  عمومی

سال نهم   عمومی2617

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد

سال نهم   عمومی2740

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی2746

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 3  درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی2843

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی2652

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی2826

ادامه مطلب