فیلم آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 18

ر

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی2881

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی2542

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی2683

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی2695

ادامه مطلب

م

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی2496

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی2592

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی2448

ادامه مطلب

ز

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی2624

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی2647

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی2521

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی2628

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی2840

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی2555

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی2612

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی2642

ادامه مطلب

ع

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی2652

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی2746

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی2788

ادامه مطلب