نمونه سوال به تعداد: 28

ا

1398/6/8

انگلیسی-آبان 98

سال هفتم   عمومی172

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-آبان 98

سال هفتم   عمومی144

ادامه مطلب

پ

1398/10/29

پیام آسمان - دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی68

ادامه مطلب

1398/6/10

پیامهای آسمانی - دی96

سال هفتم   عمومی116

ادامه مطلب

ر

1398/7/20

ریاضی - ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضی - فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی75

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی144

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضی-خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی165

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

عربی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی27

ادامه مطلب

1398/6/9

عربی - خرداد 98

سال هفتم   عمومی117

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/10

عربی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی109

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی26

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی127

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم-خرداد 98

سال هفتم   عمومی109

ادامه مطلب

ف

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی116

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی117

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-خرداد 98

سال هفتم   عمومی126

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی77

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی110

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن-خرداد 98

سال هفتم   عمومی119

ادامه مطلب

م

1398/10/29

مطالعات اجتماعی - دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی119

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی121

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات-خرداد 98

سال هفتم   عمومی95

ادامه مطلب