نمونه سوال به تعداد: 26

ز

1398/6/9

زبان عربی 1   خرداد 98

سال هفتم   عمومی2768

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2564

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی2905

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی2856

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2844

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2600

ادامه مطلب

م

1398/6/10

معارف اسلامی 1   دی96

سال هفتم   عمومی2605

ادامه مطلب

1398/10/29

معارف اسلامی 1   دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی2263

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2496

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2696

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2606

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2549

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2565

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2712

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2725

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2671

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2582

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2477

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2628

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2572

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی2686

ادامه مطلب

ر

1398/6/8

ریاضیات 1  آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی2517

ادامه مطلب

1398/7/20

ریاضیات 1  ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی2617

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی2496

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 1  فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی2620

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی2730

ادامه مطلب