نمونه سوال به تعداد: 72

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش2317

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2525

ادامه مطلب

س

1400/6/9

سلامت و بهداشت  آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها338

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی2605

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2523

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2384

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش2293

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش2167

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2420

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2316

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2241

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2296

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2521

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2375

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2428

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی2396

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش2273

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2375

ادامه مطلب

م

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها2491

ادامه مطلب

ر

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی4254

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2277

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2407

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2658

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2356

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2272

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2292

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2172

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش2151

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2653

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2511

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی4115

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2307

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2296

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2212

ادامه مطلب

ت

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2619

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2322

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2539

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2396

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2423

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2326

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2261

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2244

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی2426

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2345

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2325

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2384

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2320

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2394

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2190

ادامه مطلب

ف

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2374

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2284

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2350

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2364

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2550

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2531

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2218

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2470

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2480

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2376

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش1823

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش2034

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2374

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2221

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2436

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی2256

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2092

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1927

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2055

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2031

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش1945

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش2040

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش2004

ادامه مطلب