نمونه سوال به تعداد: 69

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای - 97

سال دوازدهم   کاردانش56

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش97

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی122

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی117

ادامه مطلب

1398/6/30

انگلیسی-دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی107

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی117

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی117

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی117

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک106

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک100

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک95

ادامه مطلب

د

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش85

ادامه مطلب

1398/10/5

دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش85

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی104

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی103

ادامه مطلب

1398/6/30

دین و زندگی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی108

ادامه مطلب

1398/10/5

دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش91

ادامه مطلب

ر

1398/10/5

ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش50

ادامه مطلب

1398/10/5

ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش44

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی108

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی116

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی107

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک93

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک107

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضیات گسسته-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک121

ادامه مطلب

ز

1398/11/18

زیست شناسی

سال دوازدهم   علوم تجربی13

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی93

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی109

ادامه مطلب

1398/6/30

زیست-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

س

1398/10/5

سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش100

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی97

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی92

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی104

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی91

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی106

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی94

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی78

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی82

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

ع

1398/10/5

عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش48

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی89

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی95

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی102

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی99

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی98

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی99

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی88

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی90

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی-دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی98

ادامه مطلب

ف

1398/10/5

فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش70

ادامه مطلب

1398/10/5

فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش95

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی97

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی96

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی93

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی102

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی102

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه-خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی84

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک97

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک94

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک117

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش79

ادامه مطلب

1398/6/31

نگارش-خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی103

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک118

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک100

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک106

ادامه مطلب

1398/6/10

هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی131

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی117

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی108

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی131

ادامه مطلب