جزوه های آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 15

ا

1398/6/8

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی213

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی154

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/11

انگلیسی-مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی157

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی165

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضی-اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی147

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی141

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی-فعل مضارع

سال هشتم   عمومی134

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-قواعد

سال هشتم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی-نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی143

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی125

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم-مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی138

ادامه مطلب