نمونه سوال به تعداد: 28

ا

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی123

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی124

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محیط زیست-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی114

ادامه مطلب

1398/9/24

انگلیسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی54

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی114

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی116

ادامه مطلب

1398/6/25

انگلیسی-خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی115

ادامه مطلب

ح

1398/6/25

حسابان-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی116

ادامه مطلب

د

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/6/25

دین و زندگی-خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی108

ادامه مطلب

ر

1398/10/2

ریاضی - خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش70

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی - خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش68

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار-قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی132

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار-قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی98

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی111

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی97

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی-خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی105

ادامه مطلب

ز

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی116

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی108

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی-دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی110

ادامه مطلب

ع

1398/6/25

عربی-عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی127

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی-عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی110

ادامه مطلب

ف

1398/6/25

فلسفه-خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی93

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه-خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی104

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه-قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی98

ادامه مطلب

1398/10/4

فيزيك يازدهم نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی104

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هندسه 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک103

ادامه مطلب