فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 18

ا

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی26

ادامه مطلب

ر

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی167

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی173

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی302

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی46

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی48

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی52

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی51

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی225

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی217

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی240

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی210

ادامه مطلب

ف

1398/11/18

فصل اول زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی29

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی28

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی26

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل سوم زیست دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی37

ادامه مطلب