فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 18

ر

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی299

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی298

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی415

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی239

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی257

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی229

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی250

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی243

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی341

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی329

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی382

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی363

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی334

ادامه مطلب

ا

1398/11/16

  اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی146

ادامه مطلب

ز

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی143

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی141

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی140

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی231

ادامه مطلب