فیلم آموزشی مربوط به سال دوازدهم به تعداد: 8

ر

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2903

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2817

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی2816

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2878

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی2928

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی2918

ادامه مطلب

ع

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی2710

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی2931

ادامه مطلب