جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 83

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی412

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی374

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی333

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی344

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی333

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی362

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی357

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی346

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی369

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی353

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی332

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک369

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک344

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک328

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی356

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی347

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی353

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی328

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی342

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی335

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی344

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی338

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی347

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی459

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی363

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی353

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی360

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی350

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی383

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی380

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی350

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی339

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی358

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی379

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی366

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی381

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی324

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی304

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی325

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها333

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها354

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها343

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها317

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی322

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی303

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی345

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها999

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها402

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها409

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها386

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها425

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها394

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش258

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش230

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش225

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش238

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش244

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش247

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش235

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش234

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش243

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش253

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش248

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش234

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش263

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش280

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی210

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی216

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها143

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی137

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها139

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها145

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی134

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش183

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها191

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی269

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی279

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش285

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی283

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها344

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی97

ادامه مطلب