جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 76

1398/6/7

علوم تجربی 3   پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی478

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی332

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی343

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی359

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی318

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی327

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی314

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی512

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی336

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی298

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی348

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی318

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی287

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی317

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی279

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی292

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی277

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی323

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی308

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی295

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3  فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی351

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی362

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی379

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی396

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3  نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی336

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی383

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3  وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی340

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3  فعل امر

سال نهم   عمومی364

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3  فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی352

ادامه مطلب

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی  درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی443

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی321

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی342

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3  درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی369

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی328

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی339

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3  ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی340

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد

سال نهم   عمومی330

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3  عمومی

سال نهم   عمومی331

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی325

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3  فصل سوم

سال نهم   عمومی312

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی316

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی342

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3  بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  جزوه کامل

سال نهم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3  سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی325

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3  گرامر

سال نهم   عمومی394

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3  گرامر درس 2

سال نهم   عمومی380

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3  گرامر درس 3

سال نهم   عمومی351

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3  عبارت جبری

سال نهم   عمومی318

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3  خط و معادله خط

سال نهم   عمومی354

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3  عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی350

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3  درس اول

سال نهم   عمومی358

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3  درس سوم

سال نهم   عمومی341

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3  درس ششم

سال نهم   عمومی334

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3  درس دوم

سال نهم   عمومی327

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3  درسی سوم

سال نهم   عمومی349

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3  درس چهارم

سال نهم   عمومی377

ادامه مطلب

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی405

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی245

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی276

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی267

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی249

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی255

ادامه مطلب

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی235

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی224

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی250

ادامه مطلب

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی276

ادامه مطلب

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی266

ادامه مطلب