قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
126
1398/4/14

دریافت مدارک فارغ التحصیلی


دانش آموزان فارغ التحصیل:1

جهت دریافت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی میتوانند در تاریخ 19 تیر 98 به مدرسه مراجعه نمایند

دریافت گواهی موقت منوط به تسویه کامل و تکمیل پرونده می باشد