محتوای امتحانات نهایی پایه دوازدهم


گلستان دانش
82
1399/2/20

عناوین دروس و تفکیک محدوده 80 و 20 درصدی محتوای کتب درسی پایه دوازدهم


در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم درخرداد1399 

«   اطلاعیه »

با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و تغییر در فرآیند آموزش در سال تحصیلی     99-1398 که در جریان آن :

1- فرآیند آموزش حضوری، طبق بررسي هاي انجام گرفته از اول مهرماه تا پايان بهمن ماه استمرار داشته و 80 درصد محتواي كتب درسي به صورت حضوري تدريس شده است.

2- از اول اسفند ماه تا پايان سال تحصيلي جاري، 20 درصد باقيمانده محتواي كتب درسي به صورت غير حضوري و از طرق شبكه هاي راديويي و تلويزيوني، ابتكارات دبيران محترم در بستر پيام رسان ها و نیز شبكه شاد تدريس مي شود.

در طراحي سؤالات امتحانات نهايي پايه دوازدهم نیز دو بخش در نظر گرفته شده است:

1- سئوالات الزامي؛  براي كسب 16 نمره از 80 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت حضوري تدريس شده است و دانش آموزان ملزم به پاسخگويي به تمام سئوالات آن هستند.

 2- سئوالات انتخابي؛  براي كسب 4 نمره  كه در دو نوع طراحي مي شوند، نوع اول از 20 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت غير حضوري تدريس و نوع دوم از محتواي 80 درصدي كه به صورت حضوري تدريس شده است در اين بخش دانش آموزان اختيار دارند سئوالاتي را كه براي پاسخگويي آنها آمادگي بيشتري دارند انتخاب و پاسخ دهند.  

 بدیهی است  در اين شيوه ضمن  ارزشگذاری  به تلاش دانش آموزان و همكاراني كه آموزش هاي غير حضوري را دنبال كرده اند، به همه دانش آموزان، بويژه افرادي كه به هر دليل نتوانسته اند از آموزش هاي غير حضوري استفاده كنند نيز با پاسخگويي كامل به سئوالاتي كه از بخش تدريس حضوري طرح شده، فرصت كسب نمره 20 داده مي شود تا بدليل عدم دسترسي به آموزش هاي غير حضوري حقي از آنها تضييع نشود. همچنین به جهت تعیین دقیق محتوای کتب درسی در قالب دو بخش 80 و 20 درصد، برای تمام موضوعات درسی پایه دوازدهم، عناوین دروس و محدوده مورد نظر برای هر عنوان کتاب تعیین ودرجدول پیوست مشخص شده است که توجه دانش آموزان عزیر به آن جلب می شود.

جدول پیوست