نمونه سوال به تعداد: 22

ا

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی113

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی114

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی123

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی101

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی101

ادامه مطلب

د

1398/8/11

دیفرانسیل - شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک96

ادامه مطلب

ز

1398/8/12

زیست-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست-شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی103

ادامه مطلب

ش

1398/12/1

شیمی - بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی24

ادامه مطلب

ع

1398/8/12

عربی-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی121

ادامه مطلب

ف

1398/8/12

فارسی-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی110

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی115

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک119

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی111

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی109

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی103

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی92

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی115

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک-شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک82

ادامه مطلب