نمونه سوال به تعداد: 57

ج

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک255

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی246

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک246

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی237

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی247

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی251

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی254

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک261

ادامه مطلب

ح

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک264

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک250

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک252

ادامه مطلب

ه

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک250

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک261

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک245

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها255

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی248

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی405

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی357

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی240

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی244

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی238

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی295

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی250

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی361

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی244

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی299

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی260

ادامه مطلب

ا

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی251

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی250

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی242

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی238

ادامه مطلب

ش

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی248

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی244

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی255

ادامه مطلب

ع

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی238

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی250

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی259

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی249

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی247

ادامه مطلب

آ

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی252

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی239

ادامه مطلب

ت

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی242

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی258

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی261

ادامه مطلب

ر

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی244

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی374

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی353

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی246

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی246

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی265

ادامه مطلب

ف

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی279

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک251

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی244

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی268

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی402

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک248

ادامه مطلب

د

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها236

ادامه مطلب