نمونه سوال به تعداد: 57

آ

1398/12/11

آرایه های ادبی - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی45

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی41

ادامه مطلب

ا

1398/12/11

ادبیات فارسی 3 - خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی41

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3 - شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی37

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی - خرداد98

سال سوم   علوم انسانی41

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی42

ادامه مطلب

ت

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2 - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی39

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2 - دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی43

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2 - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی37

ادامه مطلب

1398/12/11

تعلیمات دینی و قرآن 3 - دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها37

ادامه مطلب

ج

1398/12/11

جامعه شناسی 2 - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی40

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2 - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی36

ادامه مطلب

1398/12/11

جبر و احتمال - خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک44

ادامه مطلب

1398/12/11

جبر و احتمال - دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک39

ادامه مطلب

1398/12/11

جبر و احتمال - شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک38

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافیا 2 - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی42

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافیا 2 - دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی37

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافیا 2 - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی37

ادامه مطلب

ح

1398/12/11

حسابان - خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک45

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان - دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک36

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان - شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک36

ادامه مطلب

ر

1398/12/11

ریاضی - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی37

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی - دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی42

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی37

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی50

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زبان خارجه 3 - خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها43

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3 - شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی38

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3 - خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی35

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3 - دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی39

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3 - شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی41

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی43

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی - دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی40

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی37

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

ش

1398/12/11

شیمی 3 و آزمایشگاه - دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی40

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی40

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی39

ادامه مطلب

ع

1398/12/11

عربی 3 - خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی37

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی41

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی41

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3 - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی41

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3 - شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی41

ادامه مطلب

ف

1398/12/11

فلسفه و منطق - خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی52

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق - شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی42

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک - شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک38

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 - خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک40

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

ه

1398/12/11

هندسه 2 - خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک38

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2 - دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک42

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2 - شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک41

ادامه مطلب