فیلم آموزشی به تعداد: 153

ر

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک96

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها787

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها173

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها176

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی385

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی379

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی495

ادامه مطلب

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی456

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی333

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی362

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی380

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی354

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی362

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی359

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی318

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی350

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی369

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی375

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها402

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی418

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی408

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی457

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی353

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی459

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی363

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها451

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی357

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی346

ادامه مطلب

ع

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی236

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی315

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی190

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی310

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی396

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم تجربی 3   پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی478

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی379

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی362

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی444

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی416

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها358

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی366

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی336

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها346

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها346

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی358

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی379

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی341

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی334

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   ضمیر عربی

سال دهم   عمومی358

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی351

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1   قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی216

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی328

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی342

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی363

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی373

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی341

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی337

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی344

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی338

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی347

ادامه مطلب

ز

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی201

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی179

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی187

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی383

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی366

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی381

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی324

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی374

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی212

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی323

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی372

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی375

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی346

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی444

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی374

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی352

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی351

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی381

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی351

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)   زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها224

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی218

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی214

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی219

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی319

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی356

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی347

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی353

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی364

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی353

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی394

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی380

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی351

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی341

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک332

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک369

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک344

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک336

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک308

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک328

ادامه مطلب

ف

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک309

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   آموزش سجع

سال دهم   عمومی339

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها416

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی355

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها377

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   درس یکم

سال دهم   عمومی350

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   فدرس دهم

سال دهم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی379

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک327

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک322

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی333

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی333

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی344

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   مبحث کتاب

سال دهم   عمومی380

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها396

ادامه مطلب

ش

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی97

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی342

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی355

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی334

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی369

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی353

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی332

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی347

ادامه مطلب

1398/11/16

  اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی228

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک345

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک335

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک330

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی342

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی316

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی335

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی334

ادامه مطلب

ح

1399/2/6

حسابان 1   توابع سینوسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی72

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک356

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک331

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک360

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی359

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی325

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی338

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی322

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی377

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی327

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی349

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی365

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی330

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی335

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی328

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی342

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی352

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی360

ادامه مطلب

ا

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی383

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی350

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی360

ادامه مطلب