فیلم آموزشی به تعداد: 126

ر

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک4267

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها3092

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2808

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2742

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی2752

ادامه مطلب

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی2881

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی2716

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی2725

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی2607

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی2755

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی2542

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی2677

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی2680

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی2640

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی2683

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی2695

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها2549

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی2739

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی2774

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی2768

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی2571

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی3803

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی2872

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها2637

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی4316

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی2546

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی2661

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی2855

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی2619

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی2677

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی2637

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی2864

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها2473

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی2761

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها2614

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها2427

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی2661

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی2596

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی2651

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی2785

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی2715

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   ضمیر عربی

سال دهم   عمومی2741

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی2813

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی2652

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی2746

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی2788

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی2872

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی2865

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی2709

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی2680

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی2436

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی2592

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2433

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک2773

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک2614

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2619

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2382

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک2665

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی2866

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی2627

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی2755

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی2691

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی2785

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی2705

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی2624

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی2647

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی2521

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی2998

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی2628

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی2840

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی2555

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی2892

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی2676

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی2691

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی2596

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی2678

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی2963

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی2628

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی2782

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی2837

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی2686

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی2709

ادامه مطلب

ش

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی4603

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2376

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2439

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2359

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی2819

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی2581

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی2683

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2378

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی 1   آموزش سجع

سال دهم   عمومی2751

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها2484

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2453

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها2433

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   درس یکم

سال دهم   عمومی2707

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   فدرس دهم

سال دهم   عمومی2674

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2572

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی2665

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی2551

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی2626

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   مبحث کتاب

سال دهم   عمومی2615

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها2392

ادامه مطلب

ح

1399/2/6

حسابان 1   توابع سینوسی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی785

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2389

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2568

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2336

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی2566

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی2496

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی2592

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی2448

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی2635

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی2572

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی2596

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی2741

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی2714

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2290

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2484

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2322

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی2370

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی2486

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی2633

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی2612

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی2642

ادامه مطلب

ا

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی2694

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی2612

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی2420

ادامه مطلب