فیلم آموزشی به تعداد: 136

ا

1398/6/23

ادبیات فارسی-تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها209

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها189

ادامه مطلب

1398/6/23

ادبیات فارسی-متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها203

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی167

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی152

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد-فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی159

ادامه مطلب

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال هفتم   عمومی23

ادامه مطلب

1398/11/16

اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی26

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/22

انگلیسی-آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی137

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 1

سال هشتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 2

سال هشتم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-درس 3

سال هشتم   عمومی140

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس اول

سال هفتم   عمومی202

ادامه مطلب

1398/6/8

انگلیسی-درس سوم

سال هفتم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر

سال نهم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 2

سال نهم   عمومی170

ادامه مطلب

1398/6/21

انگلیسی-گرامر درس 3

سال نهم   عمومی146

ادامه مطلب

ت

1398/6/21

تست فیلم

سال هشتم   عمومی164

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی-درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی150

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی151

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی-درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی151

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک141

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک147

ادامه مطلب

1398/6/22

جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک128

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان-جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک159

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک137

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان-معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک157

ادامه مطلب

ر

1398/6/7

ریاضی - ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی190

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی167

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی173

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3 - حد

سال دوازدهم   علوم تجربی302

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی46

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی48

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی52

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی51

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی44

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی146

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی213

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی و آمار-فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی168

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی155

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-جبر و معادله

سال هفتم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-خط و معادله خط

سال نهم   عمومی163

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-ریاضی یازدهم تجربی (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها574

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارت جبری

سال نهم   عمومی131

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی147

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی134

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی144

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضی-فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی162

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها201

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی225

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی217

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی-فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی241

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی-فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها253

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی166

ادامه مطلب

1398/6/22

ریاضی-مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی156

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی148

ادامه مطلب

ز

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی139

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی140

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست-فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی148

ادامه مطلب

ش

1398/6/23

شیمی-حل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی154

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی149

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی135

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی173

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی139

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی-فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی151

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی-فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی150

ادامه مطلب

ع

1398/6/11

عربی - درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل امر

سال نهم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی162

ادامه مطلب

1398/6/11

عربی - وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی142

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی210

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی169

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها149

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها145

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی-تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها137

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس اول

سال هشتم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس دوم

سال هشتم   عمومی157

ادامه مطلب

1398/6/21

عربی-درس سوم

سال هشتم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی144

ادامه مطلب

1398/6/17

عربی-درس هفتم

سال هفتم   عمومی149

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی-ضمیر عربی

سال دهم   عمومی152

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی166

ادامه مطلب

1398/6/7

علوم - پیوند کوالانسی

سال نهم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فشار مایعات

سال نهم   عمومی157

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم - نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی156

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی146

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی154

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی-واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی156

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس اول

سال نهم   عمومی151

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس سوم

سال نهم   عمومی143

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-درس ششم

سال نهم   عمومی138

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی150

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم-مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی159

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی156

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم-مبحث صوت

سال هفتم   عمومی143

ادامه مطلب

ف

1398/6/22

فارسی-آموزش سجع

سال دهم   عمومی148

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-ادبیات فارسی دهم

سال دهم   عمومی145

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس دهم

سال دهم   عمومی150

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی-درس یکم

سال دهم   عمومی147

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-ستایش

سال هشتم   عمومی135

ادامه مطلب

1398/6/21

فارسی-صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی159

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل اول زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی29

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی28

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی26

ادامه مطلب

1398/11/18

فصل سوم زیست دوازدهم

سال دوازدهم   علوم تجربی37

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی159

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک-فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی185

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی151

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی149

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک-مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی151

ادامه مطلب

ق

1398/11/16

قواعد درس 7 عربی دهم رشته انسانی «فعل مجهول» با مثال

سال هفتم   عمومی35

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات-جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 1

سال هشتم   عمومی133

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 2

سال هشتم   عمومی158

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات-درس 3

سال هشتم   عمومی136

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس چهارم

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درس دوم

سال نهم   عمومی137

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات-درسی سوم

سال نهم   عمومی152

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-فصل اول

سال هفتم   عمومی161

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات-منابع

سال هفتم   عمومی142

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه-اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک165

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک129

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک153

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 1

سال یازدهم   ریاضی فیزیک140

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-هندسه یازدهم 2

سال یازدهم   ریاضی فیزیک112

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه-واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک150

ادامه مطلب