قرائت فارسی 2   ستایش

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
2648
1398/6/21
عمومی

 

فیلم آموزشی مخ فارسی هشتم

آخرین آموزشها

1400/6/9

انسان و محيط زيست   انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی344

ادامه مطلب

1400/6/9

سلامت و بهداشت   آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها366

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3458

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی3137

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی3369

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4387

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4229

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی4300

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3000

ادامه مطلب