نگارش-خرداد 98


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
137
1398/6/31
عمومی

جملهی زبانی زير را به نثر ادبی تبديل کنيد.
خورشيد، طلوع کرد.

اطلاعات زير را از يک کتاب در فهرست منابع است. کدام اطلاعات در جاهای خالی قرار میگيرد؟
نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده، ........................ عنوان اثر، محل چاپ، ...............................

اين توضيح در مورد کدام قسمت مقاله است؟
.» کلماتی است برآمده از متن، مرتبط با موضوع اصلی که خواننده با ديدن آنها، به محتوای اصلی پژوهش پی میبرد «

يکی از عوامل خيالانگيزی قطعه ادبی، استفادهی بجا از آرايههای ادبی است. در متن زير، چه آرايهای بر زيبايی آن
افزوده است؟
» چراغ درختان که زرد و قرمز میشود، پاييز از چهارراه فصلها میگذرد «

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی107

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی92

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی94

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی85

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب