جزوه های آموزشی به تعداد: 238

1398/10/5

97

سال دوازدهم   کاردانش2370

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها2712

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها2434

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم تجربی2244

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   کاردانش2406

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها2408

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم تجربی2597

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم انسانی2500

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   کاردانش2467

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال یازدهم   همه رشته ها2405

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم انسانی2305

ادامه مطلب

1398/10/5

پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2577

ادامه مطلب

1398/10/2

خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش2493

ادامه مطلب

1398/6/9

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2768

ادامه مطلب

1398/6/10

درس اول

سال هشتم   عمومی2761

ادامه مطلب

1398/6/10

دی96

سال هفتم   عمومی2605

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی2263

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی2281

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی2552

ادامه مطلب

1398/6/10

دیماه 96

سال نهم   عمومی2709

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2422

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی2374

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2565

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2470

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2564

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2663

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی2374

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2477

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2425

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی2539

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی2496

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی2487

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول

سال نهم   عمومی2702

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول 95

سال نهم   عمومی2462

ادامه مطلب

9

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها2245

ادامه مطلب

آ

1398/6/8

آبان 98

سال هفتم   عمومی2905

ادامه مطلب

1398/6/8

آبان 98

سال هفتم   عمومی2856

ادامه مطلب

1398/6/8

آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی2517

ادامه مطلب

1400/6/9

آزمون سلامت و بهداشت 99-400

سال دوازدهم   همه رشته ها376

ادامه مطلب

ا

1398/6/10

اخرداد 98

سال نهم   عمومی2527

ادامه مطلب

1398/7/20

ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی2617

ادامه مطلب

1400/6/9

انسان و محیط زیست 99-400

سال یازدهم   عمومی356

ادامه مطلب

ت

1399/6/23

تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها2125

ادامه مطلب

1399/6/23

تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش2106

ادامه مطلب

1399/6/23

تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی2023

ادامه مطلب

1399/6/23

تابستان 98-99

سال دهم   عمومی2151

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش2020

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها2215

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها2265

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش2235

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها2568

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3004

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3019

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی4341

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4263

ادامه مطلب

1399/6/24

تابستان 98-99

سال نهم   عمومی4431

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش2340

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش2434

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش2260

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش2238

ادامه مطلب

خ

1398/6/10

خرداد 96

سال هشتم   عمومی2565

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 96

سال هشتم   عمومی2583

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 96

سال هشتم   عمومی2474

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی2592

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی2687

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی2406

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی2661

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی2577

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی2638

ادامه مطلب

1398/10/2

خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش2339

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی2665

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2588

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2722

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2587

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی4171

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2364

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2351

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2273

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2676

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2384

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2596

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2381

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2416

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2521

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی2514

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2353

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2594

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2444

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2338

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2406

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2444

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2602

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2589

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2277

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2523

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2540

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2431

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2441

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2277

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2492

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2318

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2299

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2375

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2446

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2247

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2429

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2486

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2330

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2463

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2715

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2410

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2330

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2456

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2487

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2396

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2406

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2383

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2438

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2484

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2383

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2299

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2763

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2872

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2680

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2566

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2692

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2591

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2284

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2548

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2490

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2443

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2462

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2364

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2445

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2557

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2733

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2630

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2844

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2600

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2628

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2572

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2686

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2712

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2725

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2671

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2696

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2606

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2549

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی2582

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2707

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2484

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2434

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2636

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2656

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2485

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2816

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی2480

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2523

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی3390

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2483

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2708

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2634

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2689

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی2537

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2486

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2414

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2354

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2475

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2684

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2438

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2827

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2623

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2587

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی2631

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی2582

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی2644

ادامه مطلب

1398/6/8

خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی2496

ادامه مطلب

د

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2079

ادامه مطلب

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش2354

ادامه مطلب

1398/6/10

درس 1

سال دهم   علوم انسانی2574

ادامه مطلب

1398/10/5

دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش1992

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی2535

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی2557

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2403

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2425

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی2477

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2347

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی2479

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2445

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی2465

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی2472

ادامه مطلب

1398/6/10

دیماه 98

سال نهم   عمومی2702

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی2432

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2525

ادامه مطلب

1399/10/16

دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی3400

ادامه مطلب

1399/10/20

دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی3172

ادامه مطلب

1399/10/21

دیماه 99-400

سال نهم   عمومی3494

ادامه مطلب

1398/6/10

دیماه97

سال نهم   عمومی2597

ادامه مطلب

1398/10/5

دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش2088

ادامه مطلب

ر

1398/10/5

ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2225

ادامه مطلب

1398/10/5

ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش2202

ادامه مطلب

ز

1398/10/22

زیست

سال دهم   کاردانش2792

ادامه مطلب

س

1398/10/5

سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش2355

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش2262

ادامه مطلب

1398/10/3

طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش2218

ادامه مطلب

ع

1398/10/5

عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش2349

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2434

ادامه مطلب

1398/10/3

عمومی

سال دهم   کاردانش2720

ادامه مطلب

1398/6/25

عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی2336

ادامه مطلب

1398/6/25

عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی2471

ادامه مطلب

ف

1398/10/5

فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش1869

ادامه مطلب

1398/10/5

فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش2081

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی2673

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی2620

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی2441

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی2550

ادامه مطلب

ق

1398/6/25

قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی2666

ادامه مطلب

1398/6/25

قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی2516

ادامه مطلب

1398/6/25

قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی2529

ادامه مطلب

م

1399/2/5

مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها2392

ادامه مطلب

1399/2/5

مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی2503

ادامه مطلب

1398/6/8

مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی2759

ادامه مطلب

1398/6/10

مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2624

ادامه مطلب

1398/9/24

مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2363

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش2053

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول

سال نهم   عمومی2423

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2401

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2519

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی2321

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2155

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1983

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2104

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش2224

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش2301

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش2167

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش2245

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش2451

ادامه مطلب

ی

1398/6/8

یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی2730

ادامه مطلب