جزوه های آموزشی به تعداد: 303

1398/10/5

97

سال دوازدهم   کاردانش179

ادامه مطلب

1399/2/5

97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها116

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها84

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم تجربی143

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی162

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم انسانی162

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   کاردانش163

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها57

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم تجربی58

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   کاردانش91

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها225

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال یازدهم   همه رشته ها73

ادامه مطلب

1399/2/5

98-97

سال دهم   علوم انسانی53

ادامه مطلب

1398/12/1

بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی146

ادامه مطلب

1398/12/1

بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی138

ادامه مطلب

1398/12/1

بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی145

ادامه مطلب

1398/10/5

پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش230

ادامه مطلب

1398/10/2

خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش188

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی247

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی222

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک107

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها116

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی105

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی105

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی104

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک113

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک113

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی111

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی103

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی107

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی107

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی114

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی130

ادامه مطلب

1398/6/9

خرداد 98

سال هفتم   عمومی242

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد98

سال سوم   علوم انسانی120

ادامه مطلب

1398/6/10

درس اول

سال هشتم   عمومی234

ادامه مطلب

1398/6/10

دی96

سال هفتم   عمومی238

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی178

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی178

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی191

ادامه مطلب

1398/6/10

دیماه 96

سال نهم   عمومی234

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی209

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی211

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی114

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی112

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی109

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک96

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک113

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها110

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی96

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی111

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی185

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی199

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی228

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی159

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی137

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی120

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی129

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی146

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی172

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی164

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی162

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی110

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی102

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک107

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک104

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک103

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک104

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی112

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی102

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی95

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی104

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی109

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی107

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی116

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی110

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی104

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی156

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی142

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی204

ادامه مطلب

1398/10/4

نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی207

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول

سال نهم   عمومی173

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول 95

سال نهم   عمومی167

ادامه مطلب

9

1399/2/5

98-97

سال دهم   همه رشته ها64

ادامه مطلب

آ

1398/6/8

آبان 98

سال هفتم   عمومی305

ادامه مطلب

1398/6/8

آبان 98

سال هفتم   عمومی272

ادامه مطلب

1398/6/8

آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی263

ادامه مطلب

ا

1398/6/10

اخرداد 98

سال نهم   عمومی238

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی233

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی233

ادامه مطلب

1398/7/20

ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی240

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی210

ادامه مطلب

1398/8/12

اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی210

ادامه مطلب

ب

1398/12/1

بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی145

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش156

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش175

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش166

ادامه مطلب

1398/10/3

حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش162

ادامه مطلب

خ

1398/6/10

خرداد 96

سال هشتم   عمومی235

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 96

سال هشتم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 96

سال هشتم   عمومی236

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی251

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی220

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی239

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 97

سال هشتم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/8/12

خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی248

ادامه مطلب

1398/8/12

خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی231

ادامه مطلب

1398/8/12

خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی295

ادامه مطلب

1398/8/12

خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی243

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/10/2

خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش190

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی262

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی215

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی111

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی109

ادامه مطلب

1398/12/11

خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک112

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی214

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی280

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی245

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی232

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک221

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک204

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک210

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی241

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی211

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی231

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی251

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی241

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی224

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی192

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی209

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی193

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی201

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی194

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی230

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی206

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی185

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک194

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک190

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک221

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی207

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک216

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک198

ادامه مطلب

1398/6/31

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک204

ادامه مطلب

1398/8/12

خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی257

ادامه مطلب

1398/8/12

خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی326

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی199

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی197

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی192

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی186

ادامه مطلب

1398/9/19

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی200

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی236

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی231

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک207

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک212

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی246

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی229

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی210

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی207

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی220

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی195

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی199

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی206

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی202

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی216

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی195

ادامه مطلب

1398/6/30

خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی206

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی251

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی263

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی231

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی218

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی227

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی218

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی228

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی225

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی248

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی257

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی241

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی269

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی243

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی218

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی253

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی241

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی228

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی252

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی232

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی243

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی236

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی229

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی205

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هفتم   عمومی277

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی214

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی207

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی197

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی224

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی216

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی255

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال هشتم   عمومی239

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی369

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی215

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی256

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی215

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی241

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد 98

سال نهم   عمومی238

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی247

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی235

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی235

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی236

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی207

ادامه مطلب

1398/6/25

خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی216

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی244

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی245

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی233

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی248

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی226

ادامه مطلب

1398/6/10

خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی239

ادامه مطلب

1398/6/8

خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی280

ادامه مطلب

د

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش212

ادامه مطلب

1398/10/5

دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش190

ادامه مطلب

1398/6/10

درس 1

سال دهم   علوم انسانی277

ادامه مطلب

1398/10/5

دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش204

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی231

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی250

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی248

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی222

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی211

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک236

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی220

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی218

ادامه مطلب

1398/6/30

دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی229

ادامه مطلب

1398/6/25

دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی227

ادامه مطلب

1398/6/10

دیماه 98

سال نهم   عمومی231

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی104

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی110

ادامه مطلب

1398/12/11

دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک106

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی142

ادامه مطلب

1398/10/29

دیماه 98-99

سال نهم   عمومی142

ادامه مطلب

1398/6/10

دیماه97

سال نهم   عمومی206

ادامه مطلب

1398/10/5

دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش250

ادامه مطلب

ر

1398/10/5

ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش158

ادامه مطلب

1398/10/5

ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش133

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی149

ادامه مطلب

1398/10/22

زیست

سال دهم   کاردانش199

ادامه مطلب

س

1398/10/5

سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

ش

1398/8/12

شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی202

ادامه مطلب

1398/8/12

شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی228

ادامه مطلب

1398/8/12

شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی219

ادامه مطلب

1398/8/12

شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک188

ادامه مطلب

1398/8/11

شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک213

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی109

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی113

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی127

ادامه مطلب

1398/12/11

شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی103

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش156

ادامه مطلب

1398/10/3

طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش165

ادامه مطلب

ع

1398/10/5

عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش175

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی215

ادامه مطلب

1398/10/3

عمومی

سال دهم   کاردانش177

ادامه مطلب

1398/6/25

عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی251

ادامه مطلب

1398/6/25

عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی233

ادامه مطلب

ف

1398/10/5

فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش179

ادامه مطلب

1398/10/5

فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش212

ادامه مطلب

1398/8/12

فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک224

ادامه مطلب

1398/6/10

فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی199

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی184

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی178

ادامه مطلب

1398/10/1

فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی189

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی222

ادامه مطلب

1398/8/12

فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی224

ادامه مطلب

ق

1398/6/25

قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی253

ادامه مطلب

1398/6/25

قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی293

ادامه مطلب

1398/6/25

قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی219

ادامه مطلب

م

1398/11/13

مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی129

ادامه مطلب

1398/11/18

مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی116

ادامه مطلب

1399/2/5

مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها59

ادامه مطلب

1399/2/5

مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی161

ادامه مطلب

1398/6/8

مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی318

ادامه مطلب

1398/6/10

مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک233

ادامه مطلب

1398/9/24

مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی158

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش187

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول

سال نهم   عمومی186

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول 97

سال نهم   عمومی168

ادامه مطلب

1398/10/1

نوبت اول 97

سال نهم   عمومی194

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی227

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی206

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی208

ادامه مطلب

1398/6/31

هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی230

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش147

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش155

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش166

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش168

ادامه مطلب

1398/10/3

کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش164

ادامه مطلب

ی

1398/6/8

یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی260

ادامه مطلب