هویت اجتماعی-دیماه 97


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
140
1398/6/31
ریاضی و تجربی

درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.
الف- در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد، ))کنش(( و به انجام دهنده آن ))کنشگر(( می گویند.
ب- کنش فعالیتی غیر ارادی است و بدون آگاهی انجام می شود.
ج- کنش های اجتماعی فقط در حضور دیگران صورت می گیرند.
د- کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است.

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.
الف- به کنش اجتماعی و پیامدهای آن .................................................... می گویند.
ب- دریا پدیده ای ...................................................................... است.
ج- پیامدهای غیر ارادی کنش ...................................... هستند ، ولی پیامدهای ارادی کنش ...................... هستند.
د- انسان ها در انجام کنش به ..................................................آن توجه می کنند.
ه- شیوه زندگی گروهی از انسان ها که با یکدیگر زندگی می کنند..................................................نام دارد.
و- خرده فرهنگ اقوام و اصناف مختلف اغلب ............................................است.

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی118

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی107

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی92

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی94

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی85

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی88

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی56

ادامه مطلب