هویت اجتماعی-دیماه 97


مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
172
1398/6/31
ریاضی و تجربی

درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.
الف.فرهنگ بدون جامعه پدید نمی آید.
ب.هر جامعه و فرهنگی فرصت هایی در اختیار انسان ها قرار می دهد م محدودیت ها را از بین می برد.
ج.در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد"کنش" و به انجام دهنده ی آن "کنشگر" می گویند.
د.کنش فعالیتی غیر ارادی است و بدون آگاهی انجام می شود.
ه. موقعیت اجتماعی ویژگی است که از طریق خانواده به ما داده می شود و ما در بدست می آوردن آن نقشی نداریم.

5 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر نمائید.
الف به کنش اجتماعی و پیامدهای آن.............................. می گویند.
ب.دریا پدیده ای ............................ است.
ج.بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی و صحیح و مطابق فطرت انسان باشد ......................... نام دارد.
د. .................. و ...................... دوابزار مهم شناخت عقاید و ارزش ها هستند.
ه. آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته می شود و با آن هر شخص از افراد دیگر متمایز می گردد، .........................
فرد را تشکیل می دهد.
و. برگزاری نمایشگاه های مد، از توجه و تمرکز فرهنگ غرب بر بعد ............................ حکایت می کند.
ز. شیوه زندگی گروهی از انسان ها که با یکدیگر زندگی می کنند ...............................

آخرین آموزشها

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی129

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی119

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی106

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی100

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک 3 و آزمایشگاه - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب

1398/12/11

زیست شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی59

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی61

ادامه مطلب