فلسفه 2   دی ماه 98

گلستان دانش
489
1398/10/28
علوم انسانی

الف( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
وقتی می گوییم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند به این معنا است که آن دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده
اند .........
رابطه میان وجود و گیاه یک رابطه امکانی است اما اگر گیاه موجود شد معلوم می شود که رابطه ضرورت میان وجود و گیاه
برقرار شده است ........
از نظر کانت دیدن اشیا به صورت علت و معلول امری ابژکتیو است نه سوبژکتیو ........
ضرب المثل ) گندم از گندم بروید جو زجو ( معنای سوم اتفاق یعنی نبودن هدف و غایت در حرکات و نظم جهان را نفی می کند
..........
از نظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظم است که از تجربه گرفته شده است

آخرین آموزشها

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی35

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی29

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی33

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی29

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی31

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها23

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش26

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها30

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها22

ادامه مطلب