فلسفه-دی ماه 98


گلستان دانش
112
1398/10/28
علوم انسانی

الف( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
وقتی می گوییم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند به این معنا است که آن دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا جمع شده
اند .........
رابطه میان وجود و گیاه یک رابطه امکانی است اما اگر گیاه موجود شد معلوم می شود که رابطه ضرورت میان وجود و گیاه
برقرار شده است ........
از نظر کانت دیدن اشیا به صورت علت و معلول امری ابژکتیو است نه سوبژکتیو ........
ضرب المثل ) گندم از گندم بروید جو زجو ( معنای سوم اتفاق یعنی نبودن هدف و غایت در حرکات و نظم جهان را نفی می کند
..........
از نظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظم است که از تجربه گرفته شده است

آخرین آموزشها

1398/12/1

شیمی - بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی23

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی24

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی - بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی25

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی46

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی48

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی52

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی51

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی44

ادامه مطلب